Rasbeskrivning Brittiskt korthår

Breed description British Shorthair

  • SVENSKA
  • ENGLISH

Så här är Brittiskt korthår-katter

Britten, är en massiv katt med en knubbig kropp och korta kraftiga ben. Britten är ganska stor och tung och utvecklas därför långsamt. Den är färdigutvecklad först vid 3-4 års ålder. Brittens temperament och nallebjörnsliknande utseende har gjort den till den populäraste korthårsrasen i Sverige. De passar bra i de flesta hushåll, från barnfamiljen till den ensamstående.

Från 2017 är också Brittiskt långhår en godkänd ras i förbundet FIFe, som mitt organisation SVERAK tillhör, och de är en syskonras till Brittiskt korthår (de har samma ursprung). De har samma karaktäristiska drag som Brittiskt korthår, och är godkända i samma färger – med undantaget att pälsen är lång till semilång. Det kan födas Brittiska långhår efter två korthåriga föräldrar, om båda föräldrarna bär anlaget för långhår.

Kroppen och huvudet

Först syns ett runt och brett huvud med de karaktäristiska kindpåsarna som ger det nallebjörnsliknande utseendet, sedan små, lätt rundade öron som sitter brett isär. Kroppen är knubbig med korta och kraftiga ben vilka avslutas med fasta och runda tassar som den tar sig lekfullt och nyfiket fram på. Avslutningsvis en kort och tjock svans med lätt rundad svanstipp.

Ögon med ett öppet uttryck

Hos de flesta färgvarianterna ska ögonfärgen vara orange eller kopparfärgad. Till undantagen hör de silver- och goldenfärgade katterna som ska ha gröna ögon och colourpointbritterna, "de siamesmaskade", med sina blå ögon. Även höggradigt vitfläckiga eller vita katter får ha ett öga orange och ett öga blått, eller båda ögonen blå.

Pälsens känsla

Den korta, täta, plyschliknande pälsen finns i ett stort antal färgvarianter. De kan vara enfärgade, vitfläckiga eller mönstrade. De olika mönstren är tigré (randig), tabby (marmorerad), spotted (prickig) och tickad (viltmönstrad). Honkatterna kan även vara sköldpaddsfärgade (det vill säga ha inslag av röda fält i pälsen). Britterna är också godkända i olika maskfärger (colourpoint). Britterna kan också vara silver- och goldenfärgade i kombination med flera olika anlag.

Det ljuva temperamentet

Britten är en vänlig och tillgiven familjekatt, som också passar bra hemma hos den ensamstående. Den är godmodig och lättskött. Som vuxen är den ganska stillsam vilket många uppskattar. En lättskött och godmodig katt som visar stor tillgivenhet mot de sina. De är ofta lugna, tycker om att ta saker i egen takt – men uppskattar bus och lek också. De vill vara där sin ägare är och följer gärna med från rum till rum. De uppskattar kel, men britten är oftast inte en "gosekatt" i knät, även om sådana såklart finns, men umgås gärna bredvid i soffan exempelvis.


This is a British Shorthair Cat

The Brit is a massive cat with cobby body and short thick legs. The Brit is fairly large and heavy, which means it is a slow developer. It is done in its development when it is about 3-4 years old. The temperament of a Brit and its teddy bear like appearance has made it to the most popular shorthaired cat breed in Sweden. It fits most households, ranging from the family with kids to the single household.

From 2017, the British Longhair has a Championship status in FIFe, which SVERAK (the organisation I belong to) follows. The British Longhair and the British Shorthair is to be viewed as a family of breeds, with the same origin. They have the same characteristic features as the British Shorthair, and are also approved in the same colours – with the exception of their fur being long to semi-long. British Longhairs can be born from two shorthaired parents, if they both carry the recessive longhair gene.

The Body and the Head

First you see a round and wide head with the charactaristic chipmunk cheeks, that gives the appearance the resemblance of a teddy bear, then small, slightly rounded ears set wide apart. The body is chubby with short, thick legs which ends with round, firm paws, which it playfully trots around on. As a finish, the short, thick tail with a slightly rounded tip.

Eyes with an open expression

Most of the colour variants of the Brit shall have orange to deep orange eyes. With the exception of silver and golden coloured cats, who have green eyes, and the colourpoint Brits who shall have blue eyes. The higher graded whitespotted and whole white Brits may have odd eyes (one eye blue, other orange) or both eyes blue.

The feeling of the coat

The short, thick and plushy coat comes in a wide range of colour variants. They can be self coloured, whitespotted or agouti (tabby). The different patterns are classic tabby (marbled), mackerel tabby (striped) spotted tabby (spots), and ticked tabby (a pattern that looks like the wild hare's). Female cats can also be tortie coloured (have fields of red in their coat). The Brits are also approved in different masked colours (colourpoint), and they can also come in silver and golden colours – in combination with several different predispositions.

The Sweet Temperament

The Brit is a friendly and affectionate family cat, who also fits in the single household. It is good-natured and easy to care for. As adult, it is fairly quiet and likes to rest, which most owners appreciates. That said, they do like to play with toys and their owners, but in a soft-natured way. They want to spend time with their owners, perhaps not in the lap, but close by in the sofa, for example. They enjoy being cuddled and talked with.


Ursprungstexten är hämtad från Brittringen, vissa delar är redigerade av Anna.